Algemene voorwaarden Photo by Fran

Artikel 1 Definities

Photo by Fran, gevestigd te Biddinghuizen, KvK-nummer 32134782, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotografe zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de fotografe waarop fotografe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de fotografe in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
Fotografe kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, met eventueel extra bijgeboekte uren, vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en de huur van de locatie, worden apart vermeld.
Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotografe, zullen apart worden gefactureerd. Fotografe is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Betaling in termijnen is niet uitgesloten, echter is fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.
De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijs. De Fotografe heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Fotografe heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld.
Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotografe op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotografe.
Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotografe zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
Klant vrijwaart fotografe voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

De fotografe voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotografe is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogd.
Fotografe heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor de fotografe tijdens een shoot.
Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten.

Artikel 7 Wijziging en annulering

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotografe de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de fotografe, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotografe maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een shoot kenbaar aan klant. Fotografe zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
Fotografe heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
Fotografe behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. Deze wijzigingen zullen schriftelijk, en zo spoedig mogelijk, aan klant worden meegedeeld.
In geval van omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid, die het onmogelijk maken de shoot op de eerder overeengekomen datum uit te voeren, zal tot drie keer door partijen tot een nieuwe datum overlegd kunnen worden. Deze onvoorziene omstandigheden komen enkel ter beoordeling van fotografe.
Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden en direct een andere datum overeen gekomen wordt, gelden de volgende regels met betrekking tot annulering: Fotosessies anders dan een bruiloft: bij annulering tot 24 uur voor de shoot worden de reserveringskosten in rekening gebracht; annulering tussen 24 en 5 uur voor de shoot resulteert in de verplichting tot het betalen van 50% van de opnamekosten. Annulering binnen 5 uur voor aanvang van de shoot of het niet op komen dagen resulteert in volledige betaling van de opnamekosten. Bruiloften: annulering tot 1 maand voor de bruiloft resulteert in betaling van 15% van de totaalrekening; bij ontbinding binnen 1 maand wordt 30% van de totale kosten in rekening gebracht.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht is fotografe gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotografe redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van fotografe jegens klant opgeschort zo lang fotografe niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

Fotografe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Fotografe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot.
Fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan fotografe worden geleverd.
Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.
In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
In het geval dat fotografe een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel het bedrag dat door fotografe aan klant in rekening is gebracht.
Klant vrijwaart fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door fotografe geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

De rechten op de door fotografe aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotografe. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
Klant komt een beperkt publicatierecht toe van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal voor zakelijke of commerciële doeleinden, waaronder vallende deelname aan wedstrijden, te gebruiken die buiten diens privésfeer vallen.
Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.
Klant dient, bij elk gebruik van aangeleverde foto’s, de naam van fotografe te vermelden.
Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, 3 of 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
Bij inbreuk komt fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar gemaakt.
Photo by Fran verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het geleverde te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
Fotografe biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is fotografe niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
Cadeau- en kortingsbonnen zijn geldig zo lang Photo by Fran in handen is van Photo by Fran en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 11 Levering

Fotografe spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotografe is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
Foto’s wordt standaard digitaal aangeleverd. Overige wensen van klant worden beschouwd als meerwerk en zullen dusdanig worden gefactureerd.
Wanneer de levering onverhoopt vertraging oplevert zal fotografe dit per e-mail kenbaar maken aan klant.

Artikel 12 Herroeping

Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte fotoproducten te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 13 Klachten

Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe. Fotografe streeft ernaar klachten binnen een week in behandeling te nemen.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 14 Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Lelystad.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de fotografe en betrokken derden 12 maanden.

%d bloggers liken dit: